วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เดือนพฤศจิกายน

สัปดาห์ที่ 1
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30-12.00น. กระผมเดินทางมาถึงโรงพยาบาลราชบุรี รายงานตัวกับหัวหน้าฝ่าย เวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษาได้รับคำแนะนำให้รู้จักกระบวนการทำงานข้อควรปฎิบัติในการทำงานและ ได้รับมอบหมายงานจากพี่ๆได้แก่
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. การตัดกระดาษ เรื่องข้อควรปฎิบัติจำนวน 12 แผ่น
........กระบวนการทำงานมีดังนี้
.........นำข้อความเรื่อง ข้อควรปฎิบัติ จำนวน 12 แผ่นจากพี่ปัญญามาตัดให้เท่าๆกันโดยตัดตามเส้นปะหลังจากนั้นนำมาเคลือบให้เรียนร้อยแล้วส่งคืนให้พี่ปัญญา
.........2. ติดตัวอัการหน้าห้องประชุมเรื่อง การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลราชบุรีครั้งที่ 11 2551
.........กระบวนการทำงานมีดังนี้
........เลือกตัวอัการมาจัดเรียงหลังจากนั้นใช้เทปกาวติดลงบนตัวอักษรให้เรียบร้อยแล้วนำไปติดที่ห้องประชุม 1

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายชื่อบุคลากร
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำสติกเกอร์มาตัดตามขนาด 4.10 นิ้วติดลงบนแผ่นฟิล์มเอกสเรโดยใช้น้ำยาเช็ดกระจกหลังจากนั้นใช้กระดาษแข็งรีดน้ำยาเช็ดกระจกออกรอให้แห้งแล้วนำมาติดตามขนาดและส่งคืนให้พี่โอ
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........2. ทำป้ายสิทธิผู้ป่วย
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบตัวอักษรโดยใช้โปรแกรม COLRDORAW 10 ทำใช้กระดาษสีขาวปริ้นตัวอักษรออกมาตามที่เรากำหนดไว้แล้วนำกระดาษกาว 2 หน้าติดลงในกระดาษหลังจากนั้นนำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาตัดให้ได้ขนาดและใช้มีดคัดเตอร์ตัดให้ได้จำนวน 17 แผ่น แล้วส่งคืนพี่โอ

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 9.30-16.30 ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ถ่ายทอดสดเคเบิ้ลทีวีของโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง การประชุมวิชาการคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ศึกษาการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานจากพี่กมลหลังจากนั้นก็ทดลองใช้งานของเครื่องมือภายในห้องควบคุมการทำงานและได้ลงมือปฎิบัติจริงโดยจะใช้วิทยุสื่อสารกับพี่กมลที่ถ่ายทอดสดอยู่บริเวณให้ห้องประชุมส่วนกระผมก็ทำการควบคุมการออกอากาศภายในห้องควบคุมจนเสร็จการประชุมแล้วก็เก็บอุปกรณ์การทำงานภายในห้องประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30-12.00น.ได้รับมอบหมายงานดังนี้
........1. ติดป้ายงาน เรื่อง การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ของรัฐถูกฟ้องร้องครั้ที่ 3
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำข้อความต้นฉบับจากพี่สถิตมาคัดเลือกตัวอักษรที่เตรียมไว้ให้เรียนร้อยแล้วทำการคัดแยกคำที่กำหนดไว้หลังจากนั้นก็ติดกระดาษกาวแล้วส่งคืนพี่สถิตเพื่อที่จะนำไปติดที่ห้องประชุม
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ตัดกระดาษข้อความ เรื่องโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน จำนวน 160 แผ่น
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำข้อความต้นฉบับจากพี่ปัญญามาตัดตามเส้นปะโดยใช้ไม้บรรทัดทาบตรงตามเส้นปะแล้วใช้มีดคัดเตอร์กีดออกหลังจากนั้นใช้กรรไกรตัดส่วนที่มีขนาดกลมอีกที่แล้วนำส่งให้พี่ปัญญาให้เรียบร้อย
........2. เคลือบเอกสาร เรื่อง ขั้นตอนการรับบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาล จำนวน 6 แผ่น
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำเอกสารจากพี่ปัญญามาเคลือบโดยทำการติดตั้งเครื่องเคลือบให้อุณหภูมิพอเหมาะหลังจากนั้นก็นำเอกสารจำนวน 6 แผ่นมาเคลือบทีละแผ่นให้เรียนร้อยแล้วนำส่งคืนพี่ปัญญา

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 8.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายหน้าหวอดคนไข้
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำแผ่น Passuuod มา 1 แผ่น โดยใช้แบบบางจากนั้นนำแผ่น Passuuod มาตัดตามขนาดที่กำหนดไว้แล้วนำตัวอักษรหรือข้อความตัวหนังสือที่เป็นสติกเกอร์จากนั้นใช้กระดาษกาวติดลงบนตัวอักษรแล้วลอกออกนำมาติดลงในแผ่น Passuuod ให้ได้ตามขนาดที่เรากำหนดไว้ ขั้นตอนต่อมานำแผ่นPassuuod ขนาดเล็กมีดังนี้ 1) ป้ายแพทย์ชาย-หญิง วัน/เดือน/ปี/ตัวอักษร จากนั้นนำกาวร้อนมาติดลงบนแผ่น Passuuod แล้วนำส่งคืนพี่โอ

สัปดาห์ที่ 2
วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 08.30-12.00 น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำแผ่นป้ายกีฬาสีของโรงพยาบาลราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีเขียวมาวัดขนาด 48x24 ซม. จากนั้นนำกระดาษA4ที่มีชื่อสมาชิกของแต่ละสีจำนวน 4 สีมาติดลงนกระดาษกาวสองหน้าแล้วลอกออกมาหลังจากนั้นนำมาติดเรียงลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 1 แผ่นแล้วนำไปติดที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์
........เวลา13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายชื่อเรื่องศูนย์ประสานบริการ รพ. ราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำแผ่น Passuuod มาวัดขนาด 2x60 ซม. จากนั้นใช้มีดคัดเตอร์ตัดออกแล้วนำตัวอักษรสติกเกอร์มาติดลงบนแผ่น Passuuod จำนวน 1 แผ่น และใช้ยางลบๆเส้นที่ดินสอที่เราขีดวัดขนาดไว้ออกให้หมดแล้วนำไปติดที่ห้องศูนย์รับคำร้องเรียนโรงพยาบาลราชบุรี

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 08.30 ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ร่างแบบตัวอักษรป้ายวันเบาหวานโลก
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายผ้าสีขาวมาวัดให้ได้ขนาดแล้วนำข้อความที่เป็นแผ่นใสมาวางไว้บนเครื่องฉายและปรับตัวอักษรให้ได้ขนาดที่เราต้องการแล้วใชไม้บรรทัดตีเส้นหลังจากนั้นใช้ดินสิขีดตามตัวอัการที่เราตั้งไว้แล้วนำส่งคืให้พี่โอ
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายบัตรคิวโรงพยาบาลราชบุรี
........ กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำตัวเลขมาตัดตามรายเส้นปะให้เท่าๆกันจำนวน 500 ชุด จากนั้นนำไปเคลือบให้เรียบร้อยแล้วนำมาตัดให้เท่าๆกันอีกครั้งโดยใช้ไม้บรรทัดวดทาบก่อนแล้วใช้มีดคัดเตอร์ตัดออกแล้วนำส่งคืนพี่โอ

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 08.30 ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายเรื่องนโยบายการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค รพ.ราชบุรี
........ กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดมาวัดแล้วตัดออกให้ได้ขนาดเท่ากันทุกแผ่นจำนวน 50 แผ่น แล้วนำข้อความมาติดกระดาษกาวสองหน้าแล้วลอกออกนำไปติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เตรียมไว้แล้ววัดระยะห่างแต่ละด้านให้เท่าๆกันและส่งคืนพี่โอ
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........2. ติดป้ายคัดเอ้า เรื่อง ส่งเสด็จนางฟ้าสู่สวรรค์คาลัย
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำแผ่นป้ายจำนวน 1 แผ่น ไปติดที่หน้าป้ายโรงพยาบาลราชบุรีโดยขึงป้ายผ้าออกให้หมดหลังจากนั้นใช้เชือกมัดตามรูป้ายแล้วมัดกับเหล็กให้เรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 08.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำแผนผังป้ายบุคลากรหอผู้ป่วยกุมาร 3
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำแผ่น Passuuod มา 1 แผ่นวัดขนาด 18x24 นิ้ว โดยใช้ไม้บรรทัดวัดและใช้ดินสอดำขีดหลังจากนั้นใช้มีดกรีดออกแล้วนำป้ายชื่อที่ทำด้ายสติกเกอร์มาตัดตามรอยที่เราขีดไว้แล้วลอกออกนำมาติดลงบนแผ่น Passuuod โยใช้ไม้บรรทัดวัดระยะห่างแต่ละด้านให้เท่ากันแล้วนำรูปมาติดให้ตรงตามรายชื่อ
........เวลา 13.00-16.30น.ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายระเบียนเจ้าหน้าที่
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
นำป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำด้วยไม้อัดมาวัดขนาดให้พอเหมาะแล้วนำป้ายชื่อที่ทำด้วยสติกเกอร์มาตัดมารอยเส้นปะและติดลงบนแผ่นไม้อัดหลังจากนั้นก็ติดรูปให้ตรงตามกรอบที่เรากำหนดไว้นำกาวสองหน้าติดทับกับรูปลอกกาวสองหน้าออกติดลงบนรูปให้ตรงตามรายชื่อที่มี

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2551
..........เวลา08.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำแผนผังหน่วยงานศัลยกรรมทั่วไป
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำฟิวเจอร์บอร์ดมาวัดขนาดทำเป็นช่องๆสำหรับใส่รูปแล้วตัดออกหลังจากนั้นนำรูปเจ้าหน้าที่มาวัดขนาดเพื่อให้เท่ากับช่องที่เรากำหนดไว้แล้วจากนั้นใช้กาวสองหน้าติดลงบนรูปและติดลงในแผ่นฟิวเจอรืบอร์ดอีกที่แล้วนำส่งคืนพี่ต้น
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำบัตรคิวตัวเลขจำนวน 3 ชุด
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำตัวเลข 1- 80 จากพี่ที่ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วมาตัดตามเส้นปะโดยใช้ไม้บรรทัดทาบและใช้มีดคัดเตอร์ตัดออกหลังจากนั้นนำมาเคลือบที่ละแผ่นนำไปตัดตามที่เรากำหนดไว้แล้วและนำส่งคืนพี่โอ

สัปดาห์ที่ 3
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 08.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ล่างป้ายผ้า เรื่อง งานกีฬาสามัคครี รพ.ราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบสักษณะงานปริ้นใส่แผ่นใสนำมาฉายใส่ ovh ล่างตามรูปแบบด้วยดินสอหลังจากนั้นนำป้ายผ้าจำนวน 8 ผืน มาลงสีตามข้อความตัวอักษรที่กำหนดไว้แล้วนำป้ายผ้าไปผึ่งให้แห้ง

วันอังคาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 08.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ประชุมเชิงปฎิบัติการ
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ติดข้อความในห้องประชุม1 โรงพยาบาลราชบุรีและติดตั้งเครื่อง LCD โน๊ตบุ๊คถ่ายรูปกิจกรรมหลังจากนั้นเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานหลังจากการประชุมการปฎิบัติการเส็จเรียบร้อยแล้ว

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 08.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ล่างป้ายผ้างานกีฬาสามัคคี รพ. ราชบุรี จำนวน 6 ผืน
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำผ้าสีขาวมาวัดขนาด จำนวน 2 ผืน โดยใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดแล้วดินสอขีดไว้แล้วใช้คัดเตอรืตัดจากนั้นนำแผ่นใสมาฉายลงในเครื่องฉายปรับตัวอักษรให้ได้ขนาดและชัดเจนเพื่องายต่อการล่างตัวหนังสือลงบนป้ายผ้าหลังจากนั้นนำดินสอมาล่างตามตัวอักษรและนำไปลงสีผึ่งไว้ให้แห้งแล้วนำไปติดที่ห้องประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 08.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........เขียนป้ายผ้ากีฬาสามัคคี รพ.ราชบุรี จำนวน 4 ผืน
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........1.นำป้ายผ้าที่ล่างตัวอักษรด้วยดินสอมาขึงให้ตึงลงบนแผ่นไม้อัดใช้พู่กันขนาดพอดีกับตัวอักษรที่ล่างไว้หลังจากนั้นนำสีเด็กมาเขียนลงบนตัวอักษรและใช้สีนำเงินสีขาวสีแดงมาเขียนลงบนโลโก้กีฬาสามัคคีนำไปผื่งแดดให้แห้งและนำไปเก็บไว้ในห้อง

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน
........เวลา08.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........ทำสติกเกอร์ตัวเลข 1-70 จำนวน 2 ชุด
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........1. ออกแบบตัวเลข 1-70 โดยใช้โปรแกรม COLRDORAW 10 แล้วนำแผ่นสติกเกอรสีน้ำเงินมาวางไว้ในเครื่องตัดสติกเกอร์หลังจากนั้นนำสติกเกอร์สีเหลืองมาวัดขนาดแล้วตัดออกมานำสติกเกอร์สีน้ำเงินที่ตัดเป็นตัวเลขเรียบร้อยแล้วมาติดลงบนสติกเกอร์สีเหลืองโดยใช้กระดาษกาวติดลงตัวอักษรสีน้ำเงินก่อนและใช้มีดคัดเตอร์ตัดสติกเกอร์สีเหลืองออกลักษณะการตัดให้ตัดตามกรอบที่เรากำหนดไว้พอเสร็จแล้วก็นำไปเก็บที่ล็อกเกอร์เสร็จที่สมบูรณ์
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ติดป้ายกีฬาสามัคคี รพ. ราชบุรี
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายกีฬาสามัคคี รพ. ราชบุรีจำนวน 7 ผืน ไปติดที่สนามกีฬาโรงพยาบาลราชบุรีโดยการนำเอาป้ายผ้าของแต่ละสีติดตามต้นไม้ที่อยู่ข้างๆสนามจำนวน 6 ผืน หลังจากนั้นจึงนำป้ายอิงค์เจ็ทมาติดให้อยู่กึ่งกลางระหว่างป้ายของสีจำนวน 4 สี แล้วก็เก็บทำความสะอาดบริเวณข้างสนามให้เรียบร้อยก่อนกลับขึ้นไปบนห้องทำงานใน รพ.ราชบุรี

สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 08.30-16.30.น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. แก้ไขป้ายงานกีฬาสามัคคี รพ. ราชบุรี 51 จำนวน 16 ป้าย
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายที่ติดไว้แล้วออกมาก่อนหลังจากนั้นนำไปติดตามเสาทางเดินหน้าห้องประชาสัมพันธ์โดยติดให้ตรงระยะ 70 องศา และอีกจำนวน 2 ป้ายนำไปติดที่บริเวณสนามกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี

วันอังคาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2551
.........เวลา 08.30-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. เขียนป้ายผ้าเรื่องวันเอดส์โลก
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายผ้าสีขาวจำนวน 4 ผืน ที่ร่างข้อความด้วยดินสอนำมาขึงให้ตรึงหลังจากนั้นนำสีแดงสีดำมาลงตามตัวอักษรรอให้แห้งและเก็บพับไว้ในห้องทำงาน

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 08.30-16300น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำโปรสเตอร์เรื่องลดความอ้วน
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำข้อความต้นฉบับจากหัวหน้ามาออกแบบลักษณะตัวอักษรหลังจากนั้นปริ้นออกมานำมาติดลงในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดใช้กระดาษกาวสองหน้าติดลงในแผ่นโปรสเตอร์ที่ออกแบบก่อนจึงติดลงในฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 4 แผ่น

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 08.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายสติกเกอร์ขนาด 50X70 เซนติเมตร
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำข้อควาสติกเกอร์ที่ออกแบบไว้แล้วนำมาติดลงในฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 5 แผ่น หลังจากนั้นนำไปติดที่ห้องศูนย์รับร้องเรียนรพ. ราชบุรี
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายโปรแกรมการแข่งขันกีฬาสามัคคี รพ. ราชบุรี จำนวน 7 ป้าย
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........ออกแบบข้อความในคอมพิวเตอร์แล้วปริ้นออกมานำกระดาษกาวสองหน้าติดลงบนขอบกระดาษข้อความหลังจากนั้นนำมาติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 7 แผ่น แล้ววัดขอบข้างๆขนาด 1.5 เซนติเมตรทั้งสี่ด้านให้เท่าๆกัน ขั้นตอนต่อไปนำไปติดที่หน้าห้องประชาสัมพัทธ์ทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551
........เวลา 08.30-12.00น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ทำป้ายเรื่องกิจกรรมโรงเรียน พ่อ-แม่ รพ.ราชบุรี ขนาด 6X12 นิ้ว จำนวน 9 แผ่น และขนาด 3x12 6 แผ่น
........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำข้อความสติกเกอร์มาติดลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เราวัดขนาดไว้แล้วหลังจากนั้นวัดจุดกึ่งกลางของตัวอักษรก่อนแล้วจึงติดข้อความลงในฟิวเจอร์บอร์ดได้เพราะจะทำให้ได้ระยะห่างของตัวอักษรที่เท่ากัน
........เวลา 13.00-16.30น. ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติดังนี้
........1. ติดป้ายอิงค์เจทย์ เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวามหาราช
จำนวน 2 ป้าย

........กระบวนการทำงานมีดังต่อไปนี้
........นำป้ายอิงค์เจทย์ จำนวน 2 ป้าย ไปติดที่หน้าโรงพยาบาลราชบุรีโดยใช้เชือกมัดกับเหล็กให้แน่และวัดขนาดแต่ระด้านให้เท่ากับแผ่ป้ายที่รอยด้วยเหล็ก

........สรุปการฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชบุรีประจำเดือนพฤศจิกายน
........จากการที่กระผมได้ฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชบุรี ได้รับความรู้จากพี่ๆ ฝ่ายเวชนิทัศน์ในเรื่องการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายงาน การทำงานให้เป็นระบบ ความอดทนในการทำงานหลายๆ อย่างในระยะเวลาที่จำกัด ได้เรียนรู้งานที่ไม่เคยทำมาก่อน ทำให้มีความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นต่องานที่ทำ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันของเพื่อนแต่ละคนว่ามีความรับผิดชอบความอดทนมากน้อยเพียงใด และการทำงานในเดือนพฤศจิกายนนี้จึงทำให้กระผมสนุกกับการทำงานแล้วกระผมจะตั้งใจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถตลอดจนสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน